Waves Bratislava si kladie za cieľ rozvoj hudobného a multimediálneho umenia v domácom a medzinárodnom kontexte. Podporuje vznik nových diel, organizuje koncerty, projekty konferencie a vzdelávacie aktivity v oblasti súčasného hudobného umenia a nových médií. Podporuje povedomie o hudobnej kultúre na Slovensku. Nadväzuje spoluprácu s poprednými domácimi a zahraničnými festivalmi a organizátormi. Osobitný dôraz kladie na spoločné projekty so susedskými krajinami.